Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Exàmen

40%

Criteris de superacióPer a poder optar a aprovar l'assignatura és necessari obtindre almenys un 5,0 en l'examen teòric i un 5,0 en el projecte de pràctiques. La presentació del treball en grup és una activitat opcional, per la qual cosa no es tindrà en compte com a requisit mínim per a superar l'assignatura.

El seminari teòric en grup consisteix en la realització d'un vídeo en el qual cada grup presentarà el joc realitzat en pràctiques. En aquest vídeo hauran d'aparéixer la descripció del joc, les seues característiques tècniques, les seues mecàniques, un gameplay, i les reflexions del grup sobre aquest. El grup haurà de realitzar almenys dues tutories amb el professorat per al correcte seguiment del seu treball. El vídeo es mostrarà en classe a la resta d'alumnat de l'assignatura

El projecte de pràctiques es realitzarà individualment. Per a comprovar l'evolució del projecte de pràctiques durant el curs, a l'alumnat se li demanarà el lliurament de  diferents entregues parcials  del document de disseny del joc, de l'art i de la programació del joc, en les quals s'haurà d'apreciar l'evolució del seu treball. És necessari tindre un APTE/APTA en l'avaluació d'aquestes tasques per a poder optar a l'avaluació del projecte de pràctiques. L'alumne o alumna que no aconseguisca un APTE/APTA, el haurà de realitzar un lliurament final que incloga tots els lliuraments parcials de el curs i, defensar el contingut d'aquests lliuraments davant el professor de pràctiques. Cal superar la defensa d'aquest lliurament per poder optar a l'avaluació de el projecte de pràctiques.

L'assignatura es considerarà superada si l'alumnat obté com a mínim un 5 després de sumar el percentatge corresponent a l'avaluació contínua (10% - seminari teòric + 50% projecte pràctic) i el percentatge que representa l'examen (40%).

La nota obtinguda pel projecte pràctic es compondrà d'un 60% per a l'art realitzat i un 40% per al joc programat. No es donarà per vàlid un joc si no és jugable.

La nota final de l'assignatura es compon de:

Examen escrit: (40%)

Avaluació contínua: (60%): (Seminari/Memòria/Vídeo del treball teòric 10% + Projectes pràctics: 50% (art 60% i joc 40%) )

Finalment, l'alumne o alumna es considerarà presentat a la convocatòria quan realitze l'examen escrit o present el projecte de pràctiques.

En la segona convocatòria: l'alumnat només haurà de recuperar aquelles parts que tinga suspeses.

Les notes aprovades en la primera convocatòria es guardaran per a la segona. El treball en grup no és recuperable. Els percentatges assignats a cada part de l'assignatura són els mateixos en primera i en segona convocatòria.