Metodologia

Metodologia didàctica

El curs consta d’una sèrie de sessions teoricopràctiques que inclouen ensenyaments teòrics i pràctics.

L’estudiantat durà a terme diferents tipus d’activitats individuals i en grup al llarg del semestre. 

S’espera que l’estudiantat treballe en classe i de manera autònoma, que prepare els materials del curs per a cada sessió i que tinga actualitzat els treballs.