SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MD1158 - Treball de Final de Grau

Curs 6 - Anual

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

80%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

El Tribunal avaluarà si s'han adquirit les competències assignades al TFG en la memòria Verifica i emetrà una Qualificació Global tenint en consideració els dos aspectes següents:

-         Qualitat del Treball qualificat pel professor Tutor i el Tribunal. Aquesta valoració (0-8 punts) tindrà un pes del 80% sobre la qualificació global i s'avaluarà mitjançant:  l'Informe del Tutor atenent a la qualitat científica i tècnica del treball (0-2 punts), així com la participació activa de l'estudiant en el procés de tutorització (0-2 punts); i la valoració per part dels membres del Tribunal de la qualitat del treball escrit pel que fa als aspectes formals i contingut (0-4 punts)

-         Defensa oral del TFG, avaluada pels membres del Tribunal. Aquesta valoració (0-2 punts) tindrà un pes del 20% sobre la qualificació global i tindrà en compte la claredat expositiva, ajust als temps i la capacitat de debat i defensa argumental del treball per part de l'estudiantat.

Es requereix una Qualificació Global mínima de 5 punts per a superar l'assignatura.

 

Es requereix una Qualificació Global mínima de 5 punts per a superar l'assignatura.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16