Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1057 - Xarxes i Dispositius Mòbils

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

30%

Exàmen

30%

Avaluació de pràctiques

25%

Presentació oral en anglès

15%

Criteris de superació

L'avaluació continua es realitzarà mitjançant el desenvolupament i defensa de lliurables. La presentació i defensa dels lliurables de teoria i del treball de pràctiques es recomana al llarg del curs, en les pròpies sessions, sent possible realitzar-ho també en l'horari de tutories, especialment en la situació d'estudiants que ja estiguin immersos en el món laboral. En aquest sentit, es procurarà donar facilitats a l'alumne pel que fa a flexibilitat horària, en la mesura de la possible.

L'avaluació de la part pràctica es realitzarà mitjançant la presentació d'un treball relacionat amb el disseny d'aplicacions en xarxa amb dispositius Android. El alumne realitzarà una presentació oral en anglés del treball de pràctiques.

L'avaluació corresponent a l'examen es realizarà mitjançant exàmens parcials al llarg del curs. La nota de l'examen es calculará com la mitjana dels parcials.

És necessari obtindre un un mínim de 4 punts sobre 10 en l'avaluació continua, avaluació de pràctiques i el examen, per a superar l'assignatura. A més a més, la nota final ha de ser igual o superior a 5 punts.

Si la mitjana dels exàmens parcials no supera el mínim de 4 punts, es podrà recuperar en l'examen final.

Les notes de les parts aprobades es guarden fins la segunda convocatoria.

Les parts que no han segut aprobades en primera convocatoria (e.g. pràctiques, presentació oral, i avaluació contínua) es podran recuperar en segona convocatoria, prenent la retroalimentació donada en la primera convocatoria, i millorant el que siga necessari.

Un estudiant es considerarà presentat si presenta almenys un 60% dels treballs (incloent el treball de pràctiques i els entregables), o si es presenta a l'examen final.