SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1049 - Taller d'Enginyeria del Programari

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Projecte

85%

Presentació oral en anglès

15%

Criteris de superació

Per aprovar l'assignatura l'estudiant ha d'aconseguir una nota mínima de 4 punts sobre 10 en l'avaluació del projecte. No hi ha nota mínima a la part corresponent a la presentació en anglès. La mitjana ponderada global ha de ser major o igual a 5 punts sobre 10 per aprovar l'assignatura.
 
Es considerarà que un alumne s'ha presentat a una convocatòria si lliura el projecte.
 
Si una de les proves està aprovada, la seva nota es guardarà en les convocatòries del mateix curs.
 
Ambdues parts són recuperables en la segona convoctoria.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16