SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1046 - Sistemes d'Informació Integrats

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

70%

Exàmen

30%

Criteris de superació

L'avaluació consta de les següents parts:

  1. Examen 30% amb nota mínima 5.

  2. Avaluació continua 70% que inclou:

  • 20% Treball teòric individual amb nota mínima  per a aprovar de 5.

  • 15% Lliuraments parcials de pràctiques sense nota mínima.

  • 35% Treball final de pràctiques amb presentació oral (10%) i amb nota mínima per a aprovar 5. Es necessari lliurar un mínim de pràctiques per a poder lliurar el treball final.

Es considera que un alumne s'ha presentat si: (1) es presenta a l'examen o (2) presenta un 60% de les activitats de l'avaluació continua. 

Segona convocatòria

  1. L'examen es recuperarà amb el de la segona convocatòria.

  2. Avaluació contínua:

  • Treball Individual teòric, es recuperarà millorant o refent el treball. 

  • Treball final de pràctiques en equip:  es recuperarà la part escrita refent o completant el treball. La presentació oral no és recuperable (és un 10% de la nota final) .

  • Lliuraments de pràctiques: no són recuperables, corresponen a un 15% de la nota.

Total no recuperable 25%.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16