SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1028 - Sistemes Intel·ligents

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

17 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 71
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG04 - Capacitat de comunicar-se de forma oral i escrita en anglès en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

CG08 - Aprenentatge autònom.

IR15 - Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques dels sistemes intel·ligents i la seua aplicació pràctica.

Resultats d'aprenentatge

Resoldre problemes usant tècniques d’intel·ligència artificial. (IR15)

Realitzar un treball escrit en anglès de l’àmbit dels sistemes intel·ligents. (CG04)

Explicar i diferenciar les tècniques d’intel·ligència artificial. (IR15)

Definir les tècniques d’intel·ligència artificial. (IR15)

Classificar i contrastar la informació. (CG08)

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16