SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1023 - Fonaments d'Enginyeria del Programari

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura s'organitzarà en sessions de teoria i pràctiques i un seminari reduït de dues hores. El seminari l’impartirà professorat del Departament d'Estudis Anglesos.

Prèviament a les classes teòriques es proposarà a l’estudiantat exercicis específics que haurà de resoldre de manera autònoma. Les classes teòriques se centraran a compartir les solucions dels exercicis i explicacions teòriques quan calga. També es proposaran i resoldràn exercicis pràctics. A més, es fomentarà el treball en grup i l'intercanvi de resultats.

A les sessions pràctiques, s'utilitzaran eines d'enginyeria de programari. L’estudiantat s'organitzarà en grups per dur a terme un treball en anglès que inclou activitats del procés de desenvolupament d'un producte de programari.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16