Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1002 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

40%

Avaluació de pràctiques

40%

Avaluació contínua

20%

Criteris de superació

Al començament del curs l’estudiantat ha de formar grups de treball per a poder realitzar les activitats que es plantegen de manera col·lectiva, segons les instruccions que donarà el professorat. Tots aquells estudiants i estudiantes que no s'hagen integrat en grups abans de la data establida a l’efecte, no podran realitzar aquest tipus d'activitats, de manera que perdran la nota assignada a aquestes. En la primera convocatòria ordinària (gener), la qualificació de l'assignatura s'obtindrà a partir de:
• La realització de dues activitats i treballs relacionats amb la teoria de l'assignatura, siga de manera individual o col·lectiva. L'estudiantat obtindrà una qualificació de 0 a 10 en aquesta part, el pes o importància d'aquesta en la nota final serà del 20%. Ja que l'assignatura té la competència de «Comunicació oral i escrita en llengua nativa», és possible que la qualificació de totes o una part de les activitats de teoria depenga de complir correctament aquesta competència.
• L'avaluació de dues activitats i treballs de pràctiques, tant individuals com en equip. L'estudiantat obtindrà una qualificació de 0 a 10 en aquesta part, el pes d'aquesta en la nota final serà del 40%.
• L'examen final de coneixements bàsics de l'assignatura (prova individual de naturalesa eminentment pràctica). L'estudiantat obtindrà una qualificació de 0 a 10 en aquesta part, el pes d'aquesta en la nota final serà del 40%. S'ha d'obtenir una qualificació mínima de 4 en aquest examen per a poder aprovar l'assignatura.
Es considerarà com presentat a la convocatòria l'estudiant o estudianta que entregue almenys tres de les quatre activitats de teoria o pràctiques (siguen individuals o col·lectives) en els terminis establits o bé que realitze l'examen final de l'assignatura. Si un estudiant o estudianta no arriba a la mínima nota exigida en l'examen final de coneixements bàsics, la seua qualificació serà el mínim entre 4 i la nota calculada, com s'acaba de descriure.
Per a aprovar l'assignatura es requereix una nota final major o igual que 5. Si finalitzat el semestre un estudiant o estudianta no arriba al 5 en la nota final, haurà de presentar-se a alguna o algunes de les recuperacions de la segona convocatòria ordinària (juny/juliol). En aquesta segona convocatòria, es realitzaran tres exàmens de recuperació: un de teoria, un altre de pràctiques i l'examen final de coneixements bàsics. L'estudiantat podrà presentar-se a les recuperacions que estime oportú per a obtenir la qualificació que li permeta aprovar, considerant els percentatges esmentats anteriorment: 20% teoria, 40% pràctiques i 40% examen final. La nota obtinguda en aquests exàmens substituirà, si fora el cas, les notes corresponents del primer semestre. Si no es realitza la recuperació corresponent, s'utilitzarà la nota obtinguda per a aquest apartat en el primer semestre. Les notes obtingudes durant el primer semestre, per tant, es guardaran durant tot el curs, si és voluntat de l'estudiantat, però no per a cursos posteriors. L'estudiantat només estarà obligat a recuperar l'examen final en cas de no haver arribat al mínim de 4 en aquest examen en la primera convocatòria.
Es considerarà presentat o presentada en segona convocatòria l'estudiantat que entregue qualsevol dels exàmens de recuperació.