SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PS1027 - Intervenció Psicoeducativa

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E07 - Coneixement i comprensió dels distints mètodes d’avaluació, diagnòstic i tractament psicològic en diferents àmbits aplicats de la Psicologia.

E08 - Promoció de la salut i la qualitat de vida dels individus, grups, comunitats i organitzacions en els distints contextos: educatiu, clínic, treball i organitzacions i comunitari, a través dels mètodes propis de la professió.

E10 - Elaboració d’informes psicològics en distints àmbits d’actuació.

G08 – Resolució de problemes

Resultats d'aprenentatge

Identificar, de manera efectiva, les necessitats d’un subjecte o grup de subjectes i planificar i executar les intervencions adequades

Identificar un problema per mitjà de l’aplicació dels mètodes apresos i generar alternatives de solució.

Conèixer i aplicar els principals mètodes d’avaluació, diagnòstic i intervenció psicoeducatiu

Comprendre i ser capaç d’elaborar un informe psicoeducatiu.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16