PS1006 - Anglès per a Psicòlegs (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

El curs es desenvolupa a través d'una sèrie de sessions teoricopràctiques que inclouen ensenyaments teòrics, problemes, laboratori i seminaris. Dins d’aquests tipus d'ensenyaments es duran a terme diferents tipus d'activitats individuals i en grup al llarg del semestre (consulteu la secció 'Planificació d'activitats').

SESSIONS TEÒRIQUES: Diferents tipus d'activitats derivades dels materials emprats en classe (reprografia/Aula Virtual)

SESSIONS PRÀCTIQUES: En combinació amb sessions teòriques, una sèrie addicional d'activitats relacionades, derivades dels principals temes que inclouen tasques de recepció/producció de textos.

LABORATORI / SEMINARIS: Activitats complementàries dedicades principalment al desenvolupament de destreses orals de recepció i producció. Activitats en grup complet i xicotets grups.

TUTORIES: Cites programades amb el professorat, en xicotets grups, al llarg del curs. En classe es proporcionarà informació més explícita sobre les dates i caràcter d’aquestes sessions.

S'espera que l'estudiantat treballe en classe i de manera autònoma, que prepare els materials del curs per a cada sessió i que porte actualitzat el seu dossier. Les hores de preparació de classes i actualització del dossier computen també com a part del seu ‘treball personal’ i 'preparació per a l'examen’ (consulteu la secció 'Planificació d'activitats’).