PS1006 - Anglès per a Psicòlegs (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

30%

Criteris de superació

- Per a aprovar l'assignatura els i les alumnes han d'aconseguir almenys un 50% en la nota final del curs.

- La nota final del curs és la suma de cada ítem d'avaluació (A i B).

- A principi de curs es fixarà una data límit per a l'entrega de l'ítem A. No s'acceptaran més entregues després d'aquesta data.

- Cal superar l'examen escrit (35 punts de 70) per a poder calcular la nota final.

- L'examen escrit és obligatori per a rebre la qualificació final.

- Els i les alumnes es consideraran "presentats" a una convocatòria al fer l'examen escrit.

- Els resultats aprovats, derivats de cada ítem d'avaluació, es mantindran durant el mateix curs acadèmic.

A. Dossier

Els estudiants i estudiantes han de fer constar, a través del mitjà proposat pel professorat (Aula Virtual, presentació presencial, etc.), i en el període de temps assignat, una carpeta que reflectisca el seu treball derivat dels continguts del curs.

A classe es proporcionaran detalls específics sobre les dates de presentació, tipus d'activitats i continguts.

B. Examen escrit

L'estudiantat ha de fer i aprovar un examen escrit a final de curs.

L'examen final tindrà lloc en la data i ubicació oficials de cada convocatòria.

 

L'ítem A no és recuperable. L'ítem B es pot recuperar.

 

Article 11 (Normativa d'avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”.