SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MP1045 - Estratègies d'Anàlisi i Producció de Textos Catalans

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració i/o exposició de treballs

20%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

S'ha d'obtenir un 5 de 10 en cadascuna de les parts (examen i treball). Del treball s'avaluarà l'exposició i la capacitat de transposició didàctica. Es valorarà el nivell de coneixements normatius equivalents a l'obtenció del C1.

Totes les proves de l'assignatura són recuperables. La condició de "No presentat" implica la necessitat de presentar-se en la següent convocatòria, si bé els resultats obtinguts, eventualment, no necessiten repetició. 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16