Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1033 - Fonaments de l'Acció Motriu

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Elaboració i/o exposició de treballs

30%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

A) Proves d'avaluació


1. Elaboració i/o exposició de treballs (30%):


Elaboració i impartició d'una o dues sessions d'educació física escolar que tinga com a objectiu un dels apartats del temari:

       .- La sessió es comentarà amb el professorat una setmana abans de la seua impartició.

       .- La sessió s'entregarà al professorat plasmada en el full destinat a l'efecte el dia de la seua impartició abans d'iniciar la sessió.

       .- Posteriorment es realitzarà un treball segons guió adjunt:

               1.- Justificació de la sessió.

               2.- Teoria del tema de la sessió.

               3.- Argumentacions de com aplicar aquesta sessió a xiquets i xiquetes de primària (segons edat).

               4.- Pautes seguides a l'hora de plantejar les tasques a realitzar.

               5.- Sessió: tasques a realitzar en la sessió (escrit i gràfic).

               6.- Conclusions i propostes de millora.

               7.- Bibliografia.

      .- Nombre de components: s'establirà a l'inici de curs segons el nombre d'alumnes matriculats en l'assignatura.

       .- Data límit d'entrega: una setmana després de la seua impartició, s'entregarà i comentarà amb el professorat en tutoria.

       .- El material a utilitzar en la sessió cal sol·licitar-lo al Servei d'Esports amb una antelació de 24 h.


2.- L'examen teòric (30%):

     Es realitzarà un examen teòric dels continguts treballats durant el curs.

               ü      Anotacions.

               ü      Llibres de lectura.

               ü      Capítols de llibres.

               ü      Articles de revistes.

               ü      Articles d'Internet.

               ü      Tasques sol·licitades en classe.


3. Observació/execució de tasques i pràctiques (10%) (no recuperable en segona convocatòria). 


L'alumnat ha d'assistir i participar activament en les sessions pràctiques i complementar amb les activitats que el professorat propose.

Per a ser avaluat en aquest apartat cal assistir com a mínim al 80% de les pràctiques.

Atès que l'assignatura d'EF en E. Primària preveu les adaptacions i un dels continguts d'aquesta assignatura fa referència a la inclusió en l'assignatura d'EF. L'estudiant o estudiantat que, tot i estar present en la sessió pràctica, no pogués realitzar-la al ritme dels seus companys per motiu justificat, ha de realitzar les activitats que el grup organitzador haja dissenyat per als i les alumnes que no poden realitzar alguna o totes les activitats previstes en la sessió pràctica i que servisquen per a poder treballar els objectius previstos en la sessió (de manera conceptual o procedimental adaptada, i actitudinal).

Cal realitzar aquesta activitat per a tenir la valoració d'assistència. En la valoració per al grup organitzador cal tenir dissenyat i fer el seguiment d'aquestes activitats


4. Resolució d'exercicis i problemes (30%):

Realització d'un treball vinculat al programa en el qual s'estructura la matèria seguint l'esquema presentat pel professorat.


B) Requisits de superació:


Serà preceptiu obtenir una puntuació mínima de 4 punts sobre 10 en les proves d'avaluació 1, 2 i 4 exposades anteriorment, així com haver lliurat totes les activitats d'avaluació corresponents per a poder efectuar la mitjana i superar l'assignatura.


Les notes de les diferents proves d'avaluació superades es mantindran al llarg de les convocatòries naturals del curs acadèmic. En les posteriors convocatòries, l'alumne o l'alumna haurà de realitzar de nou totes les parts de la matèria assenyalades amb anterioritat per superar l'assignatura.


Es considerarà com a 'no presentat' tot l'alumnat que no presente o assisteixi a alguna de les proves d'avaluació.