Sistema d'avaluació

Informe Mestre-Supervisor

50%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Participació en seminaris i/o tutories

20%

Criteris de superació

Aspectes generals

a)        L’assistència és obligatòria per a tot l’estudiantat i, per tant, és preceptiu justificar totes les faltes d’assistències o les absències en horari lectiu. La coordinació estudiarà, no obstant això, els casos que requerisquen un tractament especial.

b)  Es permetrà un màxim de tres dies d’absència justificada, seguint els mateixos criteris que s’apliquen en l’àmbit laboral (no es consideren justificades les reunions amb el tutor de TFG o de Practicum). Per a més informació sobre les absències, cal consultar la taula “Conseqüències davant incidències durant el pràcticum” que es pot trobar en aquest mateix apartat.

c)        La valoració de l’adquisició de les competències del punt 4 es farà a partir de l’avaluació de l’informe global del supervisor o supervisora, la programació-memòria entregada al tutor o tutora en el termini establert i el seguiment de les sessions de tutorització. Per a realitzar aquesta avaluació es proposen els annexos del document de pràctiques.

d)       Si hi ha un informe negatiu per part del supervisor o de la supervisora, tutor o tutora,  o coordinador o coordinadora de pràctiques o s’incompleix alguna de les directrius del document de pràctiques, es podria interrompre el període de l’estada en pràctiques. Davant d’aquesta situació, la qualificació de l’assignatura seria de suspens.òria entregada al tutor o tutora en el termini establert i el seguiment de les sessions de tutorització. Per a realitzar aquesta avaluació es proposen els annexos del document de pràctiques.


Tipus de proves i qualificació

La qualificació final del Pràcticum serà la següent:

Tipus de prova

Ponderació

Mestre, mestra-supervisor, supervisora: Informe (annex del document de pràctiques).

50

Tutoria UJI:

Memòries i informes de pràctiques  Participació en seminaris i/o tutories que el professorat organitza per als seus estudiants i estudiantes. El tutor o tutora podrà valorar aquest apartat fins a un 20%.

50

 

100

 

Les notes parcials es puntuaran sobre 10 i per obtenir la nota final s’aplicarà la ponderació establerta, sempre que estiguen totes aprovades (nota igual o major que 5). 

El/la Tutor/a-UJI determinarà, a més de la valoració de la memòria de pràctiques, les tasques i activitats en les quals l’estudiant ha de participar per valorar el 50% de la nota de Pràcticum que té assignada.

El professorat podrà descomptar punts per les faltes d'ortografia que es troben en les activitats d'avaluació, fins a un màxim de 0,1 punts per falta.

La condició de no presentat es donarà si l'alumne/a no acudeix al centre educatiu durant el període presencial o si no presenta la memòria de pràctiques al seu tutor/a UJI en el termini establert.


Conseqüències davant incidències durant el pràcticum:


Incidències

Conseqüències

L’estudiantat té relació familiar en qualsevol grau o relació de servei amb el supervisor/a o centre. Sempre que es provara engany. 

Paralització del Pràcticum.

Qualificació: 0.

L’estudiantat realitza més de 3 absències justificades, per causes de força major,  durant el període del Pràcticum.

 

Caldrà recuperar totes les absències justificades a partir de la quarta, fins a un màxim de cinc dies. A partir de huit faltes justificades, cada falta descomptarà 1 punt de la nota final. 

Els casos sobrevinguts (a excepció dels laborals) s’estudiaran individualment.

L’estudiantat acumula una o més absències no degudament justificades durant el període del Pràcticum.

Es descomptaran 1,5 punts per cada falta no justificada. 

A partir de la 4.ª falta: 

- Paralització  del Pràcticum. 

- Qualificació: 0

L’estudiantat incompleix part de l’horari laboral del Mestre/a supervisor/a en el període del Pràcticum. 

  • Es sol·licitarà informe del centre explicant el seu incompliment.

  • El tutor/a donarà audiència a l'alumne/a.

Es descomptaran 0,5 punts per cada incompliment. 


L’estudiantat incompleix les directrius per a un adequat funcionament dins del centre de pràctiques.

  • Es sol·licitarà informe de centre explicant el seu incompliment.

  • El tutor/a donarà audiència a l'alumne/a.

Paralització del Pràcticum.

Qualificació: 0.

Informe negatiu per part del supervisor i/o de la direcció del centre per conducta inapropiada de l’estudiantat.

Paralització del Pràcticum.

Qualificació: 0.

S'estudiarà l'obertura d'un procediment disciplinari.

L’estudiantat no aporta la documentació requerida o l’aporta fora del termini establert a la plaça nominativa.

Desestimació de la sol·licitud i selecció de plaça en període ordinari.

L’estudiantat rebutja una plaça nominativa.

Selecció de plaça en període ordinari.

L’estudiantat incompleix l'horari presentat a la plaça nominativa.

Paralització del Pràcticum.

Qualificació: 0.

L’estudiantat acumula una o més absències no degudament justificades als seminaris del Pràcticum.


Es descomptaran 1,5 punts per cada falta no justificada. 

A partir de la 4ª falta: 

- Paralització  del Pràcticum. 

- Qualificació: 0

L’estudiantat acumula una o més absències justificades als seminaris del Pràcticum.

Caldrà recuperar totes les tasques realitzades durant les absències. A partir del 25% d’absències, cada absència descomptarà 1 punt de la nota final.  

Els casos sobrevinguts (a excepció dels laborals) s’estudiaran individualment.