Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1022 - Didàctica de l'Expressió Musical en Educació Primària

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

60%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

30%

Elaboració i/o exposició de treballs

10%

Criteris de superació

EXAMEN ESCRIT (34%)

PROVA PRÀCTICA

• Elaboració d'un projecte o unitat didàctica (10%)

• Prova pràctica sobre interpretació de cançons i/o aplicació pràctica dels continguts de l'assignatura (56%)

• Ha de superar totes les parts per a aprovar l'assignatura.

- L'Estudiantat podrà examinar-se en la segona convocatòria d'una part pendent, en la resta de casos i convocatòries s'examinarà segons l'opció no presencial (nota igual o major que 5).

• Les activitats valorables a realitzar en la primera convocatòria no són recuperables en la segona convocatòria.

• L'examen constarà de dues parts, una teòrica, que representarà el 34% de la nota de l'examen, i una part pràctica, que consistirà en l'aplicació d'un o diversos supòsits pràctics, i que representarà el 66% de la nota de l'examen.

• S'aprovarà l'assignatura quan la suma de les dues notes mitjanes siga igual o superior a 5.

Per a considerar que una persona s'ha presentat a una convocatòria cal fer l'examen. Si només ha fet les activitats pràctiques i teoricopràctiques, es considerarà "no presentat", encara que es guardarà la valoració de les activitats durant totes les convocatòries del curs acadèmic.

• L'estudiantat podrà examinar-se en la segona convocatòria d'una part pendent,

• Com a futur mestre o mestra és imprescindible que en les fitxes individuals tinga cura de la redacció i, per descomptat de les faltes d'ortografia i sintaxi. Abans de presentar qualsevol tasca cal dedicar temps a les revisions.

• Cada estudiant o estudianta ha de ser capaç d'assolir les seues metes acadèmiques amb honestedat i ser responsable de tots els treballs presentats. Presentar idees d'altra persona, fins i tot si es canvia la redacció, com a pròpies (és a dir, sense una correcta citació) és plagi, i evidentment no és correcte. Encara que no hi haja temps d'acabar-lo o hi haja més treballs. Si es detecta algun plagi, a més de la pertinent nota (0) per a l'activitat s'entendrà com a frau i se'n derivarà un zero en la qualificació final. A més, aquest fet es reportarà a la coordinació acadèmica perquè en prenga mesures.

L'ús i cura de les aules de música formen part de l'avaluació de l'estudiantat.

Qualificació

Les activitats que requerisquen l'ús de les aules de música fora de l'horari de l'assignatura tindran penalització, en l'activitat per a la qual sol·liciten el permís,  del 50% de la qualificació per mal ús per a la primera activitat i l'anul·lació del permís d'ús en el curs si es repeteix.