Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1023 - Didàctica de la Llengua Anglesa

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

55%

Projectes

30%

Presentacions orals i pòsters

15%

Criteris de superació

Hi haurà dos itineraris per cursar l’assignatura: un itinerari no presencial i un itinerari presencial.

L’alumnat que opte per l’itinerari no presencial tindrà dret a presentarse a un examen final de l’assignatura que comptarà el 100% de la nota final i que es realitzarà en dia i hora establerts des del Deganat de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de l’UJI. L'examen constarà de tres parts:

a) Preguntes teòriques tipus test

b) Una preguna oberta

c) El disseny d'una sessió de CLIL

Tot estudiant o estudianta que es presente a l’esmentat examen es considerarà presentat o presentada a la convocatòria oficial d’exàmens corresponent.

L’alumnat que opte per realitzar l’itinerari presencial de l’assignatura serà avaluat a través dels següents instruments:

a)  Projectes  Projecte: La programació de 3 activitats de d'una activitat de CLIL. Aquest apartat pot incloure activitats puntuals a l'aula requerides pel professorat. Es computarà aquest apartat amb 3 2,5 punts de la nota final (sobre 10).

b)  Proves orals: L'exposició d'una de les sessions programades. 1,5 sessió programada (gravada en vídeo). 2 punts sobre 10.

c)  Examen: Constarà de diverses preguntes de tipus test (2,75 punts sobre 10) i almenys una pregunta oberta (2,75 punts sobre 10). 

Totes les proves s'hauran de realitzar en anglès.

Per tal de poder superar l’assignatura cal aprovar cadascun dels apartats per separat (itinerari presencial: projecte, prova oral, tipus test i pregunta oberta) (itinerari no presencial: tipus test, pregunta oberta i programació)tindre un 5 de mitjana amb la suma de totes les proves.

La presentació d'una de les proves (projecte o oral) més la presentació a l'examen implicarà que l'alumne o alumna es considere presentat a la convocatòria per l'itinerari presencial. Tant en el cas de l’estudiantat que faça l’itinerari presencial com en el cas de l’estudiantat que faça l’itinerari no presencial, el .

El nivell de correcció en l’ús de l’anglès emprat en la realització de les diferents proves orals i escrites i/o en la redacció de l’examen final tindrà un impacte de fins a un 30% de la nota final de l’assignatura.

Altres consideracions:

  • l’estudiant pot superar l’assignatura en la segona convocatòria, independentment dels resultats obtinguts en les proves de la primera convocatòria
  • En la segona convocatòria del curs l’estudiantat tindrà dret a ser avaluat de totes les proves recuperables que no haja aprovat.
  • La valoració de les activitats no recuperables superades durant el semestre es conservarà durant totes les convocatòries del corresponent curs acadèmic.