Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1040 - Gestió Privada de la Seguretat

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Projectes

40%

Resolució de casos

30%

Presentacions orals i pòsters

30%

Criteris de superació

En aquesta assignatura es planteja una avaluació bàsicament formativa. En aquest sentit, aquesta avaluació es realitza de forma continuada al llarg del curs. Consisteix en la valoració de la realització d'activitats pràctiques individuals, treballs i projectes de treball en equip, així com presentacions i informes durant el quadrimestre.

Per a superar l'assignatura l'alumnat haurà de realitzar tres tipus d'activitats de caràcter continu, que s'han d'anar treballant durant el període lectiu de l'assignatura:

a) Presentacions orals i pòsters: 30% de la qualificació global.

b) Projecte Treball en Equip: 40% de qualificació global.

c) Resolució de casos: 30% de la qualificació global.

Per a superar l'assignatura l'alumnat haurà d'aprovar cadascuna d'aquestes activitats per separat, obtenint almenys un 5 sobre 10 en cadascuna d'elles. Totes elles són recuperables entregant els treballs o realitzant les activitats en la següent convocatòria. Només si se superen les tres activitats es ponderaran les qualificacions obtingudes i se sumaran per a obtindre la qualificació global. Es considerarà que l'alumnat s'ha presentat a l'assignatura quan haja realitzat i presentat la tasques corresponents a alguna de les tres activitats.