Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1031 - Ètica i Deontologia Professional

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Presentacions orals i pòsters

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

L'alumnat ha de presentar-se i superar cadascuna de les parts de l'avaluació amb un 50% de la nota perquè es puga realitzar la suma de les proves i considerar-lo com presentat a la convocatòria:

[Examen escrit] [6 punts]. L'examen escrit constarà de preguntes de desenvolupament, relacionades amb el temari tant teòric com a pràctic.  

[Desenvolupament de treballs acadèmics mitjançant un treball acadèmic de cas i una presentació pedagògica a l’aula] [4 punts]. L’alumnat desenvoluparà un treball acadèmic en el que utilitzant el material teòric profunditzarà i analitzarà un cas des del punt de vista de la ètica i la deontologia professional. El treball serà entregat a l’Aula Virtual seguint els requisits que s’especificaran a la guia pràctica, també publicada a l’Aula Virtual.

La presentació pedagògica del treball acadèmic de cas: a) es desenvoluparà a l’aula utilitzant recolzament pedagògic, i es durà a terme una defensa del mateix amb els companys. b) les pràctiques d’aula,  impliquen la presentació i participació en l’aula.

[Assistència als seminaris] Poden requerir-se avaluacions breus dels seminaris a l'Aula Virtual.

Es considera que un/a estudiant s'ha presentat a l'examen quan el realitza. No obstant això, si en els primers deu minuts de l'examen només el llig però no escriu res i abandona l'aula, es considerará com a No Presentat.

La part pràctica es podrà recuperar en la segona convocatòria en el cas de que en la primera l'estudiantat haja estat suspès o no presentat.