Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1016 - Introducció al Dret Processal

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica


Perquè l'estudianta o l'estudiant puga adquirir les competències genèriques i específiques detallades en aquesta guia, la metodologia a utilitzar es divideix en:

 

1) Activitats en l'aula, amb la participació i supervisió directa del professorat, que es concreten en:


a) Sessions teòriques, per a l'exposició dels continguts teòrics que conformen la matèria. El professor exposarà i explicarà aqueixos elements fonamentals que han de guiar als estudiants en l'estudi i comprensió de la matèria. L'estudiantat, per la seua banda, ha de comprometre's activament en el procés d'aprenentatge mitjançant la lectura, prèvia a l'explicació del professor, o en classe, en funció de l'organització del temps docent, d'aqueixos materials, manuals, monografies o textos proporcionats o indicats prèviament; i

b) Sessions pràctiques, consisteixen en diverses activitats, principalment la resolució de casos pràctics relacionats amb els continguts explicats en les classes teòriques, que es completen, si escau, amb el comentari de sentències o de notícies de premsa, l'anàlisi de determinats actes processals, la simulació de judicis, etc. a través de les quals l'estudiantat ha de desenvolupar les competències abans assenyalades.

Aquestes activitats podran, alhora, o bé servir de complement a l'exposició dels coneixements teòrics realitzada pel professor, o bé centrar-se en punts concrets del programa de l'assignatura que no hagen de ser objecte d'exposició pel professor.

Aquestes activitats seran participatives i cada professor assenyalarà, si escau, quines seran objecte d'avaluació. A través de les mateixes s'introduirà i habituarà a l'estudiant en el  maneig d'els materials i tècniques propis de la disciplina.

 

2) Activitats fora de l'aula, amb certa supervisió –en funció de l'activitat– per part del professorat, que es concreten en:

 

a) Activitats complementàries: tals com a seminaris, tutories col·lectives, visites a jutjats i institucions públiques, etc. Es programaran en el context de l'assignatura i consistiran en activitats específiques de l'assignatura o de caràcter interdisciplinari o transversal, i sempre en coordinació amb els grups de la mateixa assignatura o amb altres assignatures. Si escau, el professor assenyalarà si són objecte d'avaluació.

 

b) Activitats dirigides: tant per al seguiment de l'exposició teòrica com de la realització de les activitats aplicades, el professor indicarà què lectures, recerca de sentències o preparació de casos, etc., ha de realitzar l'estudiantat.

Encara que no siguen objecte de treball en l'aula, el professor també podrà programar, dins del volum de treball de l'estudiantat, altres activitats que servisquen per a reforçar o repassar els coneixements adquirits per l'estudiantat.

 

Per a garantir l'efectivitat i resultats d'aquestes activitats, se celebraran tutories en grup reduït perquè el professor puga supervisar correctament el treball dels estudiants, completant igualment el treball no presencial.