Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1012 - Gestió de les Emergències i Protecció Civil

Curs 2 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució de casos

30%

Criteris de superació

La nota final de l'estudiant o estudianta serà resultat de l'avaluació dels següents aspectes:
a) Un examen escrit al final del curs (70% de la qualificació global de l'assignatura).
b) Resolució de casos i activitats pràctiques, així com participació en el desenvolupament d'aquestes a l'aula (30% de la qualificació global de l'assignatura). Les activitats pràctiques i la resolució de casos que s'hagen de desenvolupar durant el curs no són recuperables.

Pel caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (ET / PR / LAB / SEM / TUT) que tinga atribuïda la classe en els horaris del LLEU o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es poden exigir, previ avís per part del professor, en qualsevol d'elles. Dins d'aquestes activitats es podrà incloure l'assistència a jornades o ponències d'especialistes.

Durant el curs es podran realitzar proves parcials que tindran el caràcter de ser eliminatòries de matèria pel que fa a l'examen final, quan siguin superades de conformitat amb els criteris fixats per a la seva realització, i respecte de les quals la nota de superació ha de ser com a mínim de 5 , o nota superior que fixi el professor / a.

Per a tenir aprovada l'assignatura serà necessari que totes les parts de teoria de l'assignatura estiguen aprovades. Es considera a aquests efectes cada part: 1. D'una banda la de Dret (que representa el 60% de l'assignatura); i 2. D'altra banda, la de Psicologia (que representa el 40%, i al seu torn té dues parts: Personalitat i Evolutiva). D'aquesta manera, només es podrà calcular la nota final si se supera el 5 en la part de Dret i el 5 en la nota de les parts de Psicologia (parts teòriques en els dos casos).
 
L'alumne o l'alumna que no es presente a la prova teòrica s'entendrà com NO PRESENTAT en aquesta convocatòria d'exàmens.
 
La no realització de les pràctiques o el seu suspens amb menys de la nota mínima requerida, suposarà que l'alumne opta com a nota màxima d'un 7.

En cas de suspendre l'assignatura o de no presentar-se a l'examen, únicament es guardarà per a la segona convocatòria d'aqueix curs la nota de cada part quan estiga aprovada (més de 5).