SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DR1032 - Dret Penal Econòmic

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

 

Els alumnes hauran de realitzar les activitats i treballs acadèmics que siguen indicats pel professor al llarg de l'assignatura. Esta part suposarà un 20% de la qualificació final.

Les pràctiques i activitats d'avaluació han de realitzar-se durant el curs i no són recuperables. La qualificació obtinguda en les citades activitats es guarda durant totes les convocatòries del curs.

El 80% restant s'obtindrà per mitjà de la realització d'una prova escrita final.

Per a considerar superada l'assignatura serà necessari que els alumnes hagen obtingut un mínim del 50% tant en l'elaboració de treballs com en l'examen final. No obstant això, la nota de l'elaboració de treballs no se sumarà a la de l'examen final si este no ha sigut superat.

Els alumnes únicament es consideraran presentats a l'assignatura quan realitzen l'examen final.


Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16