SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DR1002 - Teoria del Dret i Introducció al Dret Civil

Curs 1 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Resolució de casos

15%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

 

A) En el primer semestre s'impartirà la part de Teoria de el dret. En el segon semestre s'impartirà la part d'Introducció a el dret civil.

B) Tant en la primera com en segona convocatòria l'examen constarà de dues parts: La primera sobre Teoria de el dret, la segona sobre Introducció a el dret civil que promitjaran d'acord amb el pes lectiu de cada un.

 L'alumne es considerarà "presentat" quan es presente a qualsevol dels exàmens escrits.

 L'alumne que lliure casos o treballs però no es presente a cap examen escrit apareixerà en l'acta com a "no presentat".

 L'alumne que no lliure els casos o treballs podrà presentar-se a l'examen escrit, però haurà perdut la nota corresponent a les tasques no lliurades.

 La nota dels casos o treballs lliurats fins a l'examen de primera convocatòria es guardarà sempre per a la segona convocatòria.

C) En cada una de las parts de l´assignatura s´aplicará la següent ponderació:

-examen escrit: 75% de la nota

-elaboració de treballs acadèmics: 10% de la nota

-resolució de casos: 15% de la nota

 D) La nota de la part de Teoria del Dret tindrà un pes de 1/3 en la nota final de l´assignatura i la nota d´Introducció al Dret civil representarà els 2/3 restants.

 Per aprovar l´assignatura és precis obtenir almenys un 5 sobre 10 després d´efectuat el càlcul.

 A més a més, tambés és necessari haver obtingut almenys un 3 sobre 10 en els examens escrits de cada una de les parts.

 

 

 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16