Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1040 - Sistema Fiscal

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1. Classe de tributs que componen el sistema fiscal espanyol. Els tres nivells: estatal, autonòmic i local. Pincipis inspiradors. 

Tema 2. La Llei general tributària. Les normes tributàries. Els elements d'un tribut. Autoliquidacions i liquidacions. Procediments de gestió, inspecció i recaptació. Els recursos contra actes de l'administració tributària. Les infraccions i sancions. Els delictes contra la hisenda pública.

Tema 3. L'impost sobre la renda de les persones físiques. Fet imposable. El contribuent. Base imposable i règims de determinació dels rendiments d'activitats. Base general i base de l'estalvi. Deute tributari. Quota tributària. Gestió de l'impost.


Tema 4. L'Impost de societats. Fet imposable. Subjecte passiu. Base imposable. Deute tributari. Règims especials. Gestió de l'impost.


Tema 5. Impost sobre el patrimoni. Fet imposable. Subjecte passiu. Base imposable. Deute tributari. Gestió de l'impost.


Tema 6. L'Impost de successions i donacions. Naturalesa. Fet imposable. Subjectes passius i responsables. Base imposable. Tipus de gravamen. Bonificacions. Normes especials. Gestió de l'impost.


Tema 7. L'impost sobre el valor afegit. Naturalesa. Fet imposable. Exempcions. Lloc de realització del fet imposable. Base imposable. Subjectes passius. Operacions intracomunitàries. Deduccions i devolucions. Règims especials. Gestió de l'impost .


Tema 8. .L'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. Transmissions patrimonials. Operacions societàries. Actes jurídics documentats (notarials, mercantils i administratius). 


Tema 9. L'Impost sobre activitats econòmiques i altres imposts de gestió local. Impost sobre béns immobles. Impost sobre l'increment del valor dels terrenys. Impostos sobre vehicles de tracció mecànica.