SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EC1037 - Macroeconomia Dinàmica

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

50%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura s'obtindrà a partir d'un conjunt d'activitats d'avaluació contínua que suposarà el 50% de la qualificació i un examen escrit final que representa el 50% restant, amb la distribució següent:

Breu informe sobre les característiques empíriques de l'cicle econòmic treballant amb dades reals i presentació oral de la mateixa: 50%

Examen escrit final: 50%

Per aprovar l'assignatura cal obtenir globalment una puntuació mínima de 5.

Es considerarà com presentat quan l'estudiant hagi realitzat l'examen final.

L'informe i la corresponent presentació oral són recuperables, lliurant l'informe i presentant-lo oralment abans de l'examen final escrit de segona convocatòria.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16