Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1012 - Comptabilitat Financera

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1. La regulació comptable

1.1 Normativa comptable espanyola

1.2 Estructura i contingut del Pla general de comptabilitat

      1.2.1 El marc conceptual de la comptabilitat en el Pla general de comptabilitat

      1.2.2 Normes de registre i de valoració

      1.2.3 Comptes anuals

      1.2.4 Quadre de comptes

      1.2.5 Definicions i relacions comptables


Tema 2. Existències

2.1 Concepte i classes

2.2 Valoració inicial de les existències

2.3 Comptabilització de les operacions amb existències

      2.3.1 Procediments de comptabilització de les existències

      2.3.2 Comptabilització de les compres i vendes d'existències, segons el PGC

2.4 Criteris de valoració de l'inventari final i l'eixida d'existències

2.5 Regularització d'existències

2.6 Deterioració de valor de les existències


Tema 3. Deutors i creditors per operacions de tràfic

3.1 Clients, deutors, proveïdors i creditors per operacions de tràfic

      3.1.1 Definicions i terminologia

      3.1.2 Normes de registre i valoració

            3.1.2.1 Registre dels crèdits i dèbits comercials

            3.1.2.2 Valoració dels crèdits comercials

            3.1.2.3 Valoració dels dèbits comercials

            3.1.2.4 Deterioració de valor dels crèdits comercials

3.2 La gestió d'efectes comercials

     3.2.1 Efectes comercials

            3.2.1.1 Concepte i classes

            3.2.1.2 Efectes comercials actius i passius

     3.2.2 El descompte comercial d'efectes

           3.2.2.1 Concepte

           3.2.2.2 Comptabilització

      3.2.3 La gestió de cobrament d'efectes

           3.2.3.1 Concepte

           3.2.3.2 Comptabilització

3.3 Comptes relacionats amb l'administració pública

      3.3.1 Retencions practicades

      3.3.2 Retencions suportades


Tema 4. Immobilitzat material, inversions immobiliàries i immobilitzat intangible

4.1 Concepte i classes d'immobilitzat

4.2 Immobilitzat material

      4.2.1 Concepte i classificació

      4.2.2 Valoració inicial

             4.2.2.1 Adquisició per compra

      4.2.3 Valoració posterior: Amortitzacions i deterioració de valor

            4.2.3.1 Amortitzacions

            4.2.3.2 Deterioració de valor

      4.2.4 Baixa de l'inventari

4.3 Inversions immobiliàries

      4.3.1 Concepte i classificació

      4.3.2 Valoració inicial, valoració posterior i baixa de l'inventari

4.4 Immobilitzat intangible

      4.4.1 Concepte i classificació


Tema 5. Fonts de finançament (I): Fons aliens

5.1 Les fonts de finançament de l'empresa: concepte i classificació

5.2 Fons aliens:

      5.2.1 Concepte i classificació

           5.2.1.1 Endeutament financer: Definició i classes

      5.2.2 Terminologia relacionada amb els préstecs amb entitats de crèdit

      5.2.3 Classificació dels préstecs a l'efecte de la seua valoració comptable

      5.2.4 Exemple de la comptabilització d'un préstec


Tema 6. Fonts de finançament (II): Patrimoni propi

6.1 Patrimoni propi: concepte i contingut

6.2 La distribució del resultat:

      6.2.1 Fases en l'aplicació del resultat de l'exercici

      6.2.2 Els dividends a compte

      6.2.3 Aplicació definitiva del resultat de l'exercici: Limitació al repartiment de dividends

      6.2.4 Comptabilització en cas de pèrdues