SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EC1010 - Introducció als Sistemes d'Informació de l'Empresa

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 63
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG05 - Capacitat de gestió de la informació.

CG07 - Presa de decisions

Resultats d'aprenentatge

Relacionar el sistema d’informació amb l’estratègia de l’empresa.

Conèixer les tecnologies per a l’ajuda a presa de decisions empresarials.

Conèixer diferents categories de sistemes d’informació.

Aplicar mètodes sistemàtics per a prendre decisions personals amb coherència, encert i seguretat.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16