SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Presentacions orals i pòsters

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

A) Per aprovar l'assignatura cal obtenir globalment com a mínim un 5 (sobre 10).

B) La primera tasca d'avaluació contínua (Observació / execució de tasques i pràctiques, fins a 10% de la nota global) no és recuperable en segona convocatòria.

C) És donarà la consideració de "Presentat" a l'assignatura a l'estudiantat que haja realitzat l'examen escrit final.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16