SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Criteris de superació

L'avaluació es divideix en dos blocs:
A. Avaluació contínua (30%): activitats que es proposen i resolen en els laboratoris i en les classes de problemes.
B. Examen final (70%).

Observacions:
  • Cap de les activitats és obligatòria per aprovar l'assignatura, ni és necessari obtenir una nota mínima en cadascuna d'elles.
  • La nota final s'obté sumant les notes de l'avaluació contínua i de l'examen final.
  • Per aprovar l'assignatura es requereix una nota final de al menys 5 punts.
  • La nota dels alumnes que no rendeixin l'examen final serà 'No Presentat'.
  • Les notes de l'avaluació contínua es conservaran per a la segona convocatòria.
  • Les activitats d'avaluació contínua no són recuperables.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16