SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

AE1047 - Gestió de Sistemes d'Informació en Organitzacions

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG07 - Presa de decisions

EP06 - Planificar, gestionar i dirigir els sistemes d’informació de les organitzacions.

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar eines informàtiques associades a la planificació empresarial.

Seleccionar els elements significatius i les seues relacions en situacions complexes.

Identificar les carències d’informació i establir relacions amb elements externs a la situació plantejada.

Conèixer metodologies per a la planificació estratègica de sistemes d’informació.

Conèixer el funcionament a nivell d’usuari de sistemes ERP.

Aplicar mètodes sistemàtics per a prendre decisions personals amb coherència, encert i seguretat.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16