Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0951 - Rehabilitació Energètica en Edificació

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Projectes

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Criteris de superació

L’alumnat que, per causes justificades, no puga assistir regularment a les activitats acadèmiques que impliquen una avaluació continua, podrà sol·licitar, a principis del semestre, la realització d'una avaluació alternativa de las competències per a superar aquesta part de l'assignatura.

En primera convocatòria:

A més dels exercicis i treballs desenvolupats al llarg del semestre, hi haurà un examen final per tal d'assegurar l'assimilació de coneixements suficient, i la seua avaluació se sumarà a l’obtinguda en les pràctiques i treballs desenvolupats en el semestre. Cada part ha superar el 40% de la nota corresponent per a poder amitjanar.

Els punts màxims assignats a cada part seran:

a. Pràctiques d'aula, presentades en el termini establit: fins a 1 punt.

b. Treball en grup, presentat en el termini establit: fins a 4 punts.

c. Examen: fins a 5 punts.

Si l’alumne o l’alumna decideix abandonar l'assignatura i no presentar-se al examen final, apareixerà com a no presentat en la qualificació final.

En segona convocatòria:

a. Exercici substitutiu de les pràctiques d'aula: fins a 1 punt.

b. Exercici substitutiu del treball de projecte dirigit: fins a 4 punts.

c. Examen: fins a 5 punts.

L’alumnat es considerarà presentat en una convocatòria, quan realitze l’examen escrit.