Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0924 - Instal·lacions de Fluids

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Projectes

30%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Criteris de superació

L'alumnat és avaluat a través d'un examen de teoria escrit, al final del semestre i de la valoració de les pràctiques i del projecte. La valoració de cada part en la nota final serà:

 
·         Examen escrit de teoria i pràctic de l'assignatura: 60 %. 

·         Pràctiques: 10 % (s'avalua mitjançant l'assistència i participació en les pràctiques de laboratori).

·         Projecte: 30 % (cada component del grup tindrà una nota individual del projecte, que es calcularà a partir dels resultats de les notes de les activitats de grup i de les notes de les activitats individuals).

 

Les condicions per a aprovar l'assignatura són:

-  Fer totes les preentregues, entrega i defenses del projecte en les dates anunciades.

-  Realitzar totes les pràctiques de laboratori.

- Realitzar l’examen de teoria i pràctic de l'assignatura.

-  Obtindre almenys un 5 de nota global en l'assignatura.

 

La nota es calcula a partir de la següent equació:

A = 0,6 •(Et+Ep) + 0,1 • Pra + 0,3 • Pro

On:

A és la nota en actes sobre 10 (o nota global en l'assignatura)

Et i Ep és la nota de l'examen de teoria i pràctic escrit sobre 10, el percentatge de la part pràctica i teòrica es comunicarà el dia de l’examen.

Pra és la nota de les pràctiques de laboratori sobre 10

Pro és la nota del projecte sobre 10

 

Condicions per a aprovar.

Si la nota de qualsevol part de l’examen escrit  de  teoria o pràctic és inferior a 4 llavors:

A = Et o Ep (la menor de les dues)

És necessari aprovar (més de 5 sobre 10) com a mínim tres de les quatre parts (Et, Ep, Pra i Pro) de les notes que formen la nota global de l’assignatura, si no se supera aquest condicionant la nota global de l’assignatura s'obtindrà de la menor d’aquestes notes.

A = Et o Ep o Pra o Pro (la menor de les quatre notes)

Si la nota global de l’assignatura és inferior a 5, es guardaran les notes de Pra i Pro per a les convocatòries del mateix curs acadèmic.
 

L'estudiantat que per causes justificades no puga assistir regularment a les activitats acadèmiques que impliquen una avaluació continuada podrà sol·licitar a l'inici del semestre la realització d'una avaluació alternativa de les competències per a superar aquesta assignatura. Aquesta superació podrà demostrar-se segons elecció del professorat mitjançant la realització d'un treball alternatiu o la superació d'un examen supletori de l'anterior que justifique els coneixements adquirits.

Es considera que un alumne o alumna s'ha presentat a una convocatòria de l'assignatura si es produeix alguna o les dues de les següents circumstàncies:

- L'assistència a l'examen implica la consideració de presentat o presentada en aquesta convocatòria.

- La presentació d'algun lliurament en l'Aula Virtual implica la consideració de presentat  o presentada en aquesta convocatòria.