Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0905 - Materials de Construcció I: Fonaments

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Projectes

20%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Criteris de superació

a) Per a poder superar l'assignatura cal aconseguir una nota final superior a 5 punts, i almenys un 40% en cadascuna de les parts de l'examen, en cas contrari la nota final màxima serà de 4.

L'estudiantat que, per causes justificades, no puga assistir regularment a les activitats acadèmiques que impliquen una avaluació continuada, podrà sol·licitar a començament del semestre, la realització d'una avaluació alternativa de les competències per superar aquesta part de l'assignatura.

b) La presentació a l'examen implica la consideració de presentat en aquesta convocatòria.

En la segona convocatoria, el alumnat haura de presentarse a l'examen de l'assignatura, i si vol millorar la nota de memòries i informes de pràctiques presentades prèviament haura de realitzar un informe acreditatiu de les seues competències en cada una de les pràctiques que pretenguen recuperar.

L'alumnat que vulga fer-ho del projecte haurà de lliurar un treball equivalent al realitzat durant el curs, per la qual cosa s'han de posar en contacte amb el professorat responsable per a triar l'edificació objecte d'estudi. El lliurament d'aquesta documentació s'ha de realitzar a l'aula virtual, com a màxim una setmana després de l'examen.

En la convocatòria extraordinaria de finalització d'estudis, la superació de l'assignatura serà amb una prova que donarà opció al 100% de la nota, i caldrà aconseguir una nota final superior a 5 punts, i almenys un 40% en cadascuna de les parts de l'examen, en cas contrari la nota final màxima serà de 4.