SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

QU0937 - Simetria i Estructura en Química

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Proves escrites

80%

Participació en seminaris i tutories

10%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

La nota mínima requerida és de 5/10

Resolució d'exercicis ...  20%

Prova escrita.....................80%

Es considerarà no presentat aquell estudiant o estudianta que no realitze la prova escrita de l'assignatura.

- Les qualificacions corresponents a l'avaluació continua es mantindran en segona convocatòria.  

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16