SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

QU0937 - Simetria i Estructura en Química

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 102
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Aprenentatge autònom.

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Capacitat de gestió de la informació.

Capacitat per a manejar les eines matemàtiques necessàries per a tractar d'una manera rigorosa aquells aspectes teòrics i pràctics de la química que ho necessiten.  

Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

Conèixer i saber descriure  els elements químics i els seus compostos. Obtenció, estructura i reactivitat.

Disposar dels fonaments físics necessaris que permeten la comprensió dels aspectes teòrics i pràctics de la química que ho necessiten.

Estudi i comprensió de nous conceptes matemàtics, en termes d'altres ja coneguts, i ser capaç d'utilitzar-los en els diferents contextos de la química.

Raonament crític.

Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16