SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

6. Temari

Bloc I. Propietats dels materials

Tema 1: Estructura de la matèria

 • Estats d’agregació.
 • Enllaç químic.
 • Energia de xarxa.
 • Xarxa cristal·lina.
 • Estructura cristal·lina.
 • Xarxa recíproca.

 Tema 2: Propietats mecàniques

 • Creixement cristal·lí.
 • Defectes.
 • Compressibilitat.
 • Tensió-deformació.
 • Teoria de fractura de Griffith.
 • Fatiga i fluència.

Tema 3: Propietats tèrmiques

 • Vibracions de la xarxa. Fonons.
 • Capacitat calorífica. Model d'Einstein.
 • Conductivitat tèrmica.
 • Expansió tèrmica.

 

 Tema 4: Propietats elèctriques, òptiques i magnètiques

 • Model de l’electró lliure.
 • Electró en una xarxa.
 • Teoria de bandes: aïllants, semiconductors, metalls.
 • Conducció elèctrica en metalls.
 • Conducció elèctrica en semiconductors.
 • Conducció elèctrica en aïllants.
 • Polarització de dielèctrics. 
 • Propietats òptiques
 • Propietats magnètiques

Bloc II. Tipologia dels materials 

Tema 7: Metalls

 • Metalls i aliatges.
 • Diagrames de fases.
 • Acers. 

Tema 8: Materials ceràmics i vidriosos

 • Sòlids inorgànics iònics, ceràmics i amorfs.
 • Estructures cristal·lines.
 • Diagrames de fases.
 • Ceràmiques tradicionals, vidres, vitroceràmiques, cements. 

Tema 9: Polímers

 • Tipus de polímers.
 • Estabilitat.
 • Aplicacions.


Bloc III. Pràctiques de laboratori  experimental i computacional

1.     Càlcul de la constant de Madelung.

2.     Caracterització estructural dels sòlids inorganics i obtenció del seu difractograma de raigs X

3.     Síntesi de sòlids inorgànics.

4.     Caracterització estructural dels sòlids inorgànics i mesura de les propietats.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16