Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0911 - Càlcul Numèric i Estadística Aplicada

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 88
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Capacitat per a manejar les eines matemàtiques necessàries per a tractar d'una manera rigorosa aquells aspectes teòrics i pràctics de la química que ho necessiten.  

Estudi i comprensió de nous conceptes matemàtics, en termes d'altres ja coneguts, i ser capaç d'utilitzar-los en els diferents contextos de la química.

Interpretació de dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori en termes de la seua significació i de les teories que les sustenten.

Raonament crític.

Resolució de problemes.

Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

Saber triar el millor algoritme d’ajust d’acord amb les variables i a les funcions implicades en un procés.

Saber estimar l’error final d’un valor o d’una magnitud i el seu marge de fiabilitat després d’un procés de mesurament experimental directe o indirecte d’aquella

Saber el valor de paràmetres físics i químics i els seus marges d’error, mitjançant el mesurament experimental d’altres magnituds relacionades amb aquests a través de funcions lineals i no lineals.

Saber aprofitar les capacitats i facilitats que ofereix l’ús dels ordinadors personals i els programes informàtics per a realitzar el tractament estadístic necessari en qualsevol procés de mesura en el laboratori químic, la simulació dels processos i la validació d’aquests.