SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

QU0903 - Història del Pensament Científic (Història)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 

Classes magistrals: Presentació d'un tema del programa lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada a l’estudiantat.

 

Pràctiques d'aula i estudi de casos: Anàlisi intensiva i completa d'un fet, llei o problema científic, amb la finalitat de conèixer-lo, interpretar-lo, resoldre'l, generar hipòtesis, contrastar dades, per a aprofundir en el coneixement dels mateixos. Es completa amb comentari dirigit de textos.

Resolució d’exercicis i problemes: Aplicació del contingut teòric explicat en les classes magistrals a situacions i contextos concrets de la història del pensament científic.

 

Seminaris: Es realitzarà un seminari sobre "Els reptes actuals de la química".


Avaluació contínua: En HPC s'ofereixen tres itineraris, dels quals MA i MB, són d'avaluació contínua tal com s'assenyala en l'apartat d'avaluació.

Aprenentatge per projectes: En l'itinerari MA s’ofereix la realització d'un treball relacionat amb temes de la història de la química amb la finalitat que l'estudiantat aprenga les tècniques d'iniciació a la investigació.


Aprenentatge cooperatiu: Exposició oral en grup d’una llei o descobriment científic.


Aprenentatge a través de l'aula virtual: Fòrums i tutories electròniques

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16