SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

TI0951 - Correcció i Edició de Textos

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Projectes

20%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

a) És necessari obtenir un mínim de 5 en l'examen i una nota mitjana de 5 en el conjunt global de les proves per a superar l'assignatura (en aquesta mitjana, l'examen representa el 60%).

b) L'estudiantat pot optar per realitzar únicament l'examen. En aquest cas opta a una nota màxima de 6 (la nota de l'examen es multiplica per 0,6). Es considera que l'estudiant opta per una convocatòria quan es presenta a l'examen en alguna de les dates designades.

Tasques que cal fer per a l'avaluació:

Part de correcció:

- Correcció de textos.

- Elaboració d’una plantilla i full d’estil raonada.

Part d’edició:

- Maquetació d'un llibre i de dues cobertes per a aquest llibre.

Si no se supera l'assignatura en la primera convocatòria, l'estudiantat pot superar-la en la segona convocatòria presentant els treballs individuals de les dues parts (correcció i edició) el dia de l'examen fixat per a la segona convocatòria. És necessari obtenir un mínim de 5 en cada una de les parts per superar l'assignatura en la segona convocatòria. L'estudiant que opte per presentar-se a l'examen només i no presentar els treballs en la segona convocatòria opta a una qualificació màxima de 6.

Qui no presente els treballs d'alguna de les dues parts de l'assignatura i no es presente a l'examen serà considerat "no presentat".

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16