SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

TI0922 - Llengua A1 (Espanyol) per a Traductors i Intèrprets

Curs 2 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

10%

Presentacions orals i pòsters

5%

Elaboració de treballs acadèmics

5%

Criteris de superació

La nota mínima que cal obtenir per a superar les diferents proves és un 5.

Cadascuna de les dues parts de què consta l'examen ha de superar-se amb un 4,75 perquè es faça la mitjana.

Es considera que l'alumne o l'alumna s'ha presentat a una convocatòria si realitza una o les dues parts de què consta l'examen.

Si un/a alumne/a no ha superat o no ha realitzat les diferents tasques avaluables durant el curs, en la segona convocatòria l'examen suposarà un 100% de la nota final

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16