SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

TI0921 - Llengua A1 (Català) per a Traductors i Intèrprets

Curs 2 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

10%

Presentacions orals i pòsters

5%

Elaboració de treballs acadèmics

5%

Criteris de superació

Cal traure un 5 en l'examen corresponent per a superar l'assignatura. Si l'alumne o l'alumna no es presenta a l'examen es considerarà no presentat. En la resta de casos, suspés. Totes les proves són recuperables en la segona convocatòria.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16