SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

TI0920 - Traducció B (Anglès)-A1 (Espanyol) (II)

Curs 2 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

15%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Procés d'avaluació entre estudiants

5%

Criteris de superació

 

AVALUACIÓ

S'explicarà en classe el mètode d'avaluació de l'assignatura perquè els alumnes es familiaritzen amb els objectius i expectatives del curs. A més, en una sessió presencial concreta s'informarà l'alumnat sobre l'examen final i la correcció del mateix. Això, l'alumnat entendrà que l'avaluació del curs consisteix en una sèrie de mòduls que culminaran en l'examen final en què s'aplicaran criteris principalment analítics (enfront d'altres mètodes holístics o oberts). Els o les alumnes que no puguen assistir a classe amb regularitat trobaran informació sobre l'avaluació en l'aula virtual.

La qualificació final s'establirà a partir de:

i. Examen final d'un text de 200-400 paraules. En l'examen, que se celebrarà en la data oficial fixada pel Deganat de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, s'avaluarà a l'alumne o l'alumna sobre l'aprenentatge (de coneixements i competències) que ha adquirit al llarg del curs (vegeu els apartats anteriors). Durant la realització de la prova, amb durada d'entre dues i tres hores, l'alumne podrà consultar tot tipus de documentació. No obstant això, la professora decidirà si l'examen es realitzarà en una aula normal (per la qual cosa no podran consultar fonts informàtiques) o en un laboratori (on sí que es permetrà la consulta de les eines electròniques pròpies d'aquest laboratori, però no es podrà consultar Internet ni l'estudiantat podrà comunicar-se mitjançant correu electrònic ni per la resta de dispositius mòbils). La professora podrà, si ho considera convenient, sol·licitar a l'alumnat que demostre un coneixement teòric de les estratègies de traducció (70%).

ii. Dossier d'activitats realitzades al llarg del curs. L'alumnat ha de presentar les activitats i demostrar progressió en les mateixes, més que corroborar l'excel·lència en totes i cada una de les tasques presentades (15%).

iii. Memòria i informes de pràctiques (treball de curs, consulteu temari). L'alumnat ha de presentar el treball en l'aula virtual el dia de l'examen. La professora avaluarà l'excel·lència i l'eficàcia del treball en equip (10%).

iv. Procés d'avaluació entre estudiantat. Els estudiants i les estudiantes participaran en classe per a reflexionar sobre el seu treball i el dels seus companys i companyes i realitzaran les activitats específiques d'avaluació inter pares (5%).

En segona convocàtoria, per al còmput de la nota, tan sols es tindrà en compte l'apartat (i). En aquesta convocàtoria l'estudiant, mitjançant l'examen, podrà aconseguir una qualificació entre 0 i 100. 

D'altra banda, l'estudiant matriculat que no assisteix a l'examen figurará en acta com NO PRESENTAT. 

Finalmente, no es modificarà la data de l'examen final sense una justificació que l'alumne o l'alumna ha de presentar a la professora amb almenys un mes d'antelació. 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16