SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PU0914 - Gèneres Periodístics

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Prototips

35%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Presentacions orals i pòsters

5%

Elaboració de treballs acadèmics

5%

Observació/execució de tasques i pràctiques

5%

Criteris de superació

La qualificació global de l’assignatura serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent i que es detallen a continuació: 

  •   El 40 % de la nota corresponent a la superació de la part teòrica de l'assignatura consta d'un examen escrit individual (test, desenvolupament i/o problemes). La nota mínima exigida per a aprovar és de 5.
  •   El 40 % de la nota corresponent als ítems de «Prototips» i «Elaboració de treballs acadèmics» s’avaluarà amb les quatre pràctiques explicades en el punt 8 d’aquesta guia docent. La nota mínima exigida per a aprovar és de 5.
  •   El 10 % de la nota corresponent a la «Resolució d’exercicis i problemes» s’obté de l’assistència al seminari i de la realització d’un exercici vinculat amb aquesta activitat. La nota mínima exigida per a aprovar és de 5.
  •   El 10 % de la nota corresponent a «Observació / execució de tasques i practiques» i a «Presentacions orals i pòsters» s’avaluarà mitjançant altres exercicis no inclosos en la part de «Prototips» i «Elaboració de treballs acadèmics» que es desenvoluparan durant les classes pràctiques, i tindrà també en compte la participació i actitud de l'estudiant. Aquesta part no és recuperable.

Totes les proves seran recuperables en la segona convocatòria del curs llevat de les corresponents als ítems «Observació / execució de tasques i pràctiques» i «Presentacions orals i pòsters». Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que hagen estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per als cursos posteriors.

Es considerarà «Presentat/Presentada» qui es presente a l'examen escrit o qui haja presentat almenys el 60 % de la resta de les proves avaluables.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16