Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

LLa qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en l’examen escrit amb la qualificació de les diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent, i per fer la mitjana i superar l'assignatura, s’haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova.

L’assistència al 85% de les classes de pràctiques i l’assistència al seminari és necessària per a poder ser avaluat d’aquesta assignatura, que segueix el mètode de l’avaluació continuada.

Les proves avaluables seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

Es considerarà "Presentat/Presentada" qui es presente a l’examen escrit o qui haja presentat al menys el 60% de la resta de les proves avaluables.

Actuacions fraudulentes, autenticitat i autoria 

En qualsevol prova, l’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria. Les conductes o actes que les contravinguin implicaran la qualificació de “zero” en eixa prova.

Les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, sense perjudici del procediment disciplinari que es puga incoar contra l’estudiant i, si escau, la sanció que fora procedent d’acord amb la legislació vigent.