SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PU0901 - Llengua Espanyola per a Comunicadors (Llengua)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1. Llenguatge, llengües i comunicació

1.1. La llengua: vehicle de comunicació.

1.2 Competència lingüística i competència comunicativa.

1.3 Models de comunicació amb una llengua:

1.3.1. Model de codi: El sistema lingüístic.

1.3.2. Model inferencial: La pragmàtica.

1.4. Oralitat i escriptura

Tema 2. La comunicació en publicitat

2.1. La comunicació en publicitat.

2.2. El text publicitari. Característiques generals.

2.3. Gèneres publicitaris audiovisuals i digitals.

2.4. L'anunci gràfic: components i organització temàtica.

Tema 3. Selecció del destinatari i varietat lingüística

3.1. Segmentació de mercat. Criteris psicográfics.

3.2. Varietats lingüístiques. Sexolecte i cronolecte. Registres

3.3. Emissor i destinatari: Deixi

3.4. Altres codis

Tema 4. La llengua de la publicitat

4.1. Component fonicogràfic

4.2. Lèxic: connotació, neología, préstecs. Cohesió lèxica

4.3. Elements de modalització.

4.4. Característiques sintàctiques.

Tema 5. L'argumentació

5.1. Modalitats textuals en el text publicitari.

5.2. Teoria de l'argumentació.

5.3. Topois i estereotips.

5.4. Fal·làcies argumentatives.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16