Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0965 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

60%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

40%

Criteris de superació

L’avaluació d'aquesta assignatura consta de dos sistemes d'avaluació amb el mateix valor:

 

Memòries i informes de pràctiques – 60%

Entrevista de tutorització i/o informes d’experts – 40%

 

·         Memòria i informes de pràctiques (60%):

 

La memòria ha de constar de les següents seccions:

¨      Nom i dades personals de l’estudiant o de l'estudianta.

¨      Índex de continguts.

¨      Descripció de l’entitat cooperadora on s’han realitzat les pràctiques i ubicació.

¨      Descripció concreta i detallada de les tasques realitzades per l’estudiant o estudianta i departaments de l’entitat on ha estat assignat o assignada.

¨      Mostres de materials (documentació, fullets, cartes, correus electrònics, textos, etc.) utilitzats, editats, redactats o traduïts per l’estudiantat durant la seua estada en pràctiques. Aquesta documentació ha de ser prèviament mostrada a la supervisió de l’empresa.

¨      Valoració de les tasques desenvolupades amb els coneixements i competències adquirits en relació amb els establits en els estudis de grau.

¨      Relació dels problemes plantejats i el procediment seguit per a resoldre'ls.

¨      Identificació de les aportacions que, en matèria d’aprenentatge, han comportat les pràctiques.

¨      Valoració personal de les pràctiques i suggeriments de millora (de les pràctiques i/o de l'entitat).

¨      Reflexions sobre les possibles sortides professionals de l'alumnat del grau.

¨      Bibliografia (diccionaris, manuals, documents d’Internet, etc.) als quals l’estudiantat haja recorregut durant la seua estada en pràctiques, amb una explicació de la utilitat en les tasques realitzades.

 

Nota: es recomana a l’alumnat que presente la memòria definitiva a la supervisió abans de lliurar-li-la al tutor o tutora amb la finalitat d’assegurar el vistiplau del supervisor o supervisora quant a les dades i informació de l’empresa que s’inclouen.

 

·         Entrevista de tutorització i/o informes d’experts (40%):

El tutor o tutora prendrà en consideració l'informe final del supervisor o supervisora  per a assignar aquesta part de l’avaluació.

Per a poder aplicar els factor de ponderació i superar l’assignatura, l’alumnat ha d’obtenir com a mínim el 40% de la nota de cadascuna de les dues proves d’avaluació. Si no s’aconsegueix aquest percentatge en cada prova, la nota final serà suspès. La nota mínima per aprovar l’assignatura és 5 sobre 10. Posteriorment, l’alumnat ha d’acordar amb el professorat el sistema de recuperació per a la següent convocatòria.