Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0965 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Anual

Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

275 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

12,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 12,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE04 - Traduir textos de diferent mena de l’anglès a les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana i al revés

CE08 - Interrelacionar els diferents aspectes de la filologia entre si i amb altres àrees i disciplines com ara la història, els estudis culturals, la sociologia, la psicologia i la traducció

CE10 - Realitzar tasques d'assessorament i correcció lingüística en llengua anglesa

CE31 - Demostrar suficient competència comunicativa per a reconstruir informació i arguments procedents de diverses fonts, en llengua anglesa parlada o escrita, a un nivell C2, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CG04 - Capacitat d'organització i planificació

CG10 - Raonament crític

CE32 - Escriure amb un llenguatge clar i fluid informes, articles o assajos que presenten un assumpte o oferisquen una valoració crítica de propostes o de treballs literaris en llengua anglesa, a un nivell C2, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CE33 - Ser capaç de presentar informació i opinió de manera coherent i resumida, diferenciant matisos de significat en situacions complexes en llengua anglesa, a un nivell C2, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CG03 - Capacitat de gestió de la informació

Resultats d'aprenentatge

Valorar les tasques desenvolupades en relació als coneixements demostrats per l'alumnat.

Valorar críticament l'experiència personal de les Pràctiques Externes.

Proposar suggeriments de millora en les diferents fases de les Pràctiques Externes (ofertes, assignacions, implementació, sistema d'avaluació).

Posar en pràctica la competència comunicativa de l'alumnat a un nivell C2.

Descriure el context en el qual es desenvolupen les Pràctiques Externes i les tasques dutes a terme.