Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0950 - Pragmàtica del Discurs en Llengua Anglesa

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

Per a aprovar l’assignatura els i les estudiants han d’aconseguir almenys un 50% en la nota final del curs i en cada ítem d’avaluació (A i B) cal aconseguir almenys un 50%. La nota final del curs es compon de la suma de cada ítem d’avaluació.

És obligatori fer els ítems A i B per a poder aprovar l'assignatura.

Ítem A: Elaboració de treballs acadèmics (escrits i/o orals) 30%

A principi de curs es fixarà una data límit per a l’entrega i realització dels treballs acadèmics de l’ítem A.

És necessari aconseguir almenys un 15% en l’ítem B (elaboració i presentació oral de treballs acadèmics (escrits i/o orals), 30%) per poder calcular la nota final tenint en compte l'ítem B. 

Ítem B: Examen escrit 70%

Els i les estudiants ha de fer i aprovar un examen escrit a final de curs.

És necessari aconseguir almenys un 35% en l’ítem A (examen escrit, 70%) per poder calcular la nota final tenint en compte l'ítem A. 

 L’examen final tindrà lloc en la data i ubicació oficials de cada convocatòria.

Si els i les estudiants han lliurat el treball acadèmic i realitzat la presentació oral (ítem A) però no s’han presentat a l’examen, es consideraran no presentats/presentades “No Presentat” i la nota de l'ítem A es mantindrà fins a la segona convocatòria.

Els resultats aprovats derivats de l'ítem d’avaluació A es mantindran únicament durant el mateix curs acadèmic. 

L'ítem A és recuperable en la segona convocatòria. 


Qualsevol indici de plagi detectat en qualsevol ítem d'avaluació del curs podrà derivar en puntuació de 0 en l'ítem corresponent. 


En quant a llengua, s’espera que els i les estudiants:

siguin capaços d’entendre una amplia varietat de textos i reconèixer sentits implícits
puguin expressar-se de forma fluïda i espontània
facin un ús efectiu de l’idioma per a finalitats socials, acadèmiques i professionals
produeixin textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes d’una certa complexitat, amb un ús correcte dels mecanismes d’organització, articulació i cohesió del text

Escrit:

Poden elaborar textos acadèmics de manera clara, detallada i ben estructurats, amb l’estic adequat per als lectors a qui va dirigit. Per elaborar textos acadèmics, els i les estudiants han de ser capaços de comprendre textos acadèmics del seu camp d’especialitat.

Oral:

Poden expressar-se amb certa espontaneïtat i fluïdesa i utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç. Poden presentar informació clara i detallada sobre temes complexos i elaborar un discurs acadèmic.