SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EA0950 - Pragmàtica del Discurs en Llengua Anglesa

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 22,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE06 - Ser capaç de sintetitzar, organitzar i transmetre eficaçment els coneixements relacionats amb la llengua anglesa i la seua literatura

CE08 - Interrelacionar els diferents aspectes de la filologia entre si i amb altres àrees i disciplines com ara la història, els estudis culturals, la sociologia, la psicologia i la traducció

CE11 - Utilitzar eines, programes i aplicacions informàtiques específiques de l'estudi de la llengua anglesa i la seua literatura

CE15 - Identificar i descriure les estructures i funcions de la llengua anglesa en els nivells fonològic, morfològic, sintàctic, lèxic-semàntic i discursiu

CE31 - Demostrar suficient competència comunicativa per a reconstruir informació i arguments procedents de diverses fonts, en llengua anglesa parlada o escrita, a un nivell C2, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CE32 - Escriure amb un llenguatge clar i fluid informes, articles o assajos que presenten un assumpte o oferisquen una valoració crítica de propostes o de treballs literaris en llengua anglesa, a un nivell C2, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CE33 - Ser capaç de presentar informació i opinió de manera coherent i resumida, diferenciant matisos de significat en situacions complexes en llengua anglesa, a un nivell C2, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

Resultats d'aprenentatge

Reconèixer i identificar en llengua anglesa una gran varietat d'actes de parla, així com les seues funcions comunicatives.

Reconèixer com els aspectes culturals (i de la pragmàtica) influeixen en la comprensió i expressió de la llengua objecte d'estudi.

Ensenyar com la selecció de les estratègies comunicatives (pragmalingüística) depèn del context comunicatiu (sociopragmática).

Comunicar-se de manera apropiada en situacions comunicatives en llengua anglesa (nivell C2).

Analitzar i sintetitzar articles relacionats amb la pragmàtica de l'interllenguatge (nivell C2).

Analitzar els components que integren el concepte de competència comunicativa, amb especial èmfasi en el component pragmàtic.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16