SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EA0945 - Usos de l'Anglès Escrit

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Criteris de superació

L'alumnat ha d'aconseguir 50% (en total i en cada ítem d'avaluació ) a fi d'aprovar l'assignatura. 

1)  Examen escrit 70%

 2) Observació/execució de tasques i pràctiques: Treball escrit (10%) i presentació oral del treball escrit (20%). 

Les dues parts es poden recuperar. 

Es considerarà "Presentat" l'alumnat qui es presente a l'examen escrit.

En quant a nivell de llengua (C2), s’espera que els i les estudiants:

  • siguin capaços d’entendre una amplia varietat de textos i reconèixer sentits implícits
  • puguin expressar-se de forma fluïda i espontània
  • facin un ús efectiu de l’idioma per a finalitats socials, acadèmiques i professionals
  • produeixin textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes d’una certa complexitat, amb un ús correcte dels mecanismes d’organització, articulació i cohesió del text

Escrit:

  • Poden elaborar textos acadèmics de manera clara, detallada i ben estructurats, amb l’estic adequat per als lectors a qui va dirigit. Per elaborar textos acadèmics, els i les estudiants han de ser capaços de comprendre textos acadèmics del seu camp d’especialitat.

Oral:

  • Poden expressar-se amb certa espontaneïtat i fluïdesa i utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç. Poden presentar informació clara i detallada sobre temes complexos i elaborar un discurs acadèmic. 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16